Diensten

De ZMB en lees dan ook de KNMO, stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel:

het op landelijk en ZMB op provinciaal niveau, bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.

Landelijke krachtenbundeling binnen de nieuwe koepelorganisatie gaat uit van ontwikkeling van gezamenlijk (landelijk geldend) beleid op terreinen waarvan dit wenselijk dan wel noodzakelijk geacht wordt. Bij de ontwikkeling van inhoudelijk beleid ligt de focus op kwaliteit, kwaliteitsverbetering en het leren van elkaar.

In het kader van belangenbehartiging wordt nadrukkelijk gewerkt aan netwerk-activiteiten en samenwerking met andere belangenbehartigende en ondersteunende instanties en een positieve profilering van de sector amateur(blaas)muziek in Nederland. De KNMO wil als landelijke koepelorganisatie ook de contacten met onder meer de overheden, de VNG en de landelijke fondsen intensiveren en versterken.

De ZMB spant zich in om de verenigingen zaken op maat aan te bieden, zoals educatie, fiscale adviezen, het regelen van Buma-aangelegenheden, adviezen voor de professionalisering van de verenigingsbesturen, PR en communicatie.

Onder verantwoordelijkheid van de KNMO wordt Klankwijzer uitgegeven, het magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland.

Voor verdere informatie ga naar info@zeeuwsemuziekbond.nl