Home
Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy Zeeuwse Muziekbond

De ZMB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De ZMB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ZMB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van contactpersoon vereniging

Persoonsgegevens van contactpersonen van bij de ZMB-bonden aangesloten verenigingen worden door de ZMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst tussen de KNMO en het Bureau voor MuziekAuteursrechten (Buma), artikel 5 en artikel 8 lid 3;
 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie en informatieverstrekking aan de KNMO;
 • Het verwerken van concoursresultaten en overige gegevens van concoursdeelname van de vereniging en verstrekken van concoursbescheiden aan de vereniging;
 • Informatieverstrekking aan de vereniging, o.a. voor de verzending van de ZMB nieuwsbrief;
 • Informatieverstrekking aan de vereniging m.b.t. het verzekeringspakket van verzekeringspartner AON.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst met de bond.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de ZMB de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam, voorletter(s); – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Telefoonnummer; – Verenigingsadres of adres contactpersoon; – Verenigings-e-mailadres en/of e-mailadres contactpersoon en/of penningmeester.

De ZMB beschikt bij voorkeur over een algemeen (verenigings)adres en verenigingsemailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door de ZMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het bondslidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar. Daarna worden deze gearchiveerd en zijn alleen beschikbaar voor naslag.

Verwerking van persoonsgegevens bij concoursdeelname

Persoonsgegevens van concoursdeelnemers worden door de KNMO en ZMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Inschrijving voor het concours;
 • Communicatie over het concours;
 • Programma van het concours (van solisten/ensembles wordt/worden de naam/namen en de verenigingsnaam vermeld).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor het concours;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de KNMO en ZMB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Leeftijd of geboortedatum (indien relevant);
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de KNMO en ZMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Zo lang dit voor het voeren van een juiste concoursadministratie noodzakelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens bij examens

Persoonsgegevens van examendeelnemers worden door de ZMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–             Administratieve doeleinden;

–              Inschrijving voor het examen;

–              Communicatie over het examen;

–              Programma van het examen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              Het inschrijfformulier voor het examen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ZMB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–              Voornaam/voorletters;

–              Tussenvoegsel;

–              Achternaam;

–              Leeftijd of geboortedatum (indien relevant);

–              Adres;

–              Telefoonnummer;

–              E-mailadres;

–              Bankrekeningnummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door de ZMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

–              Zo lang dit voor het voeren van een juiste examenadministratie noodzakelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens bij aanvraag jubilea bescheiden

Persoonsgegevens van de jubilarissen worden door de ZMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–              Administratieve doeleinden;

–              Maken van het certificaat;

–              Communicatie over het jubileum in Klankwijzer (vanaf 40 jaar);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–              Het aanvraagformulier voor insignes en oorkonden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ZMB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–              Voornaam/voorletters;

–              Tussenvoegsel;

–              Achternaam;

–              Leeftijd of geboortedatum;

–              Adres;

–              Telefoonnummer;

–              E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de ZMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

–              van twee jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de ZMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ZMB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de ZMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van o.a. juryleden

 

Persoonsgegevens van o.a. juryleden worden door de KNMO en/of ZMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Vastleggen competenties in het kader van jurering (voor informatieverstrekking aan derden voor samenstelling juryteams);
 • Wettelijke verplichting tot de ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (betalingen aan personen die niet als ondernemer voor de KNMO werken en ook niet bij de KNMO in (fictieve) dienstbetrekking zijn);
 • Overig: overeenkomstig ‘verwerking persoonsgegevens van leveranciers’.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • indien van toepassing: juryovereenkomst;
 • wettelijke plicht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de KNMO en/of de ZMB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • BSN (uitsluitend voor de Belastingdienst);
 • Geboortedatum (uitsluitend voor de Belastingdienst).

Uw persoonsgegevens worden door de KNMO en of ZMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de tijd die het jurylid op de KNMO-jurylijst staat en daarna voor maximaal 7 jaar.

 

Persoonsgegevens van persoonsgegevens van vrijwilligers, bestuurders en ereleden

Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders worden door de ZMB verwerkt ten behoeve van

de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, bijvoorbeeld betaling van declaraties;
 • Vermelding van contactgegevens op de ZMB-website (indien van toepassing);
 • Informatieverstrekking, o.a. voor de verzending van het de nieuwsbrief (indien van toepassing).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Bestuurs)functie bij de ZMB

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ZMB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door de ZMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de tijd dat de vrijwilliger of bestuurder aan de KNMO verbonden is en daarna
 • voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het ERP-programma;
 • Het eventueel verzorgen van drukwerk.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De ZMB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen

De ZMB behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Als we dat doen, zetten

we die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we

verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. De

meest actuele versie van onze privacy policy kunt u steeds terugvinden op www.zeeuwsemuziekbond.nl

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact

met ons op:

Contactgegevens

Zeeuwse Muziekbond (ZMB)

Ring 7

4315  AE Dreischor

info@zeeuwsemuziekbond.nl